IMPACTO PÚBLICO

Analizamos e interpretamos
las novedades legislativas y jurisprudenciales

HOME > ACTUALIDAD > COMENTARIOS LEGALES > LA REGULACIÓ DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS MODIFICADA PER…

La regulació dels allotjaments turístics modificada per la Llei d’acompanyament de pressupostos 2020. Especial incidència en la seva publicitat, comercialització i oferiment

La Llei 5/2020 de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 d’abril al seu article 169 introdueix diverses modificacions a la Llei de Turisme de Catalunya (LTC).

Les modificacions que s’introdueixen a la LTC van majoritàriament dirigides als habitatges d’ús turístic (HUT); a les empreses que presten serveis de comercialització, de publicitat, o d’oferiment de serveis turístics als operadors d’allotjaments turístics, com ara els operadors de plataformes d’Internet; a donar cobertura legal en alguns aspectes al pròxim Reglament de Turisme.

A.- Respecte les modificacions dels HUT aquestes es materialitzen en les següents:

-1- La incorporació dels habitatges dins dels allotjaments turístics, és a dir, s’incorporen als habitatges com a lloc on es presten serveis turístics d’allotjament. Amb aquesta modificació s’esvaeix qualsevol dubte respecte a la possibilitat de considerar que en els habitatges no s’hi presta servei d’allotjament turístic. D’aquesta manera queda clar que són allotjaments turístics els habitatges on s’hi desenvolupa l’activitat d’HUT.

-2- La inclusió a la Llei de la prohibició expressa de la cessió parcial de l’habitatge en l’HUT. “No es permet la cessió per estances dels habitatges d’ús turístic, que s’han de cedir sencers”. Tot i que ja constava a nivell reglamentari, d’aquesta manera ben quedar clar que en un habitatge que es destina a HUT no es podrà realitzar l’activitat de Llar Compartida. Per tant, es ressalta el tret diferencial de la utilització de la totalitat de l’habitatge en el HUT en front de la parcialitat en la Llar Compartida.

-3- La determinació del moment legal a partir del qual es considera que es comença la prestació dels serveis d’allotjament en un HUT. La norma diu que és quan se’n fa publicitat o es comercialitza directa o indirectament. Per tant, encara que no s’hagi produït ni l’ocupació de l’HUT ni el pagament de la contraprestació econòmica, jurídicament s’ha iniciat l’activitat turística al publicitar o comercialitzar el servei d’allotjament de l’HUT.

B.- En relació a les empreses que presten serveis de comercialització, de publicitat, o d’oferiment de serveis turístics als operadors d’allotjaments turístics, els canvis són:

-1- S’incorpora al text de la Llei de Turisme l’exigència de disposar del títol habilitant del HUT per a fer publicitat, oferir i comercialitzar el servei turístic d’allotjament en l’habitatge, activitats que no són estrictament turístiques <<per se>>. Això implica que el publicista, el comercialitzador o, el titular de la plataforma d’Internet ha d’exigir el títol habilitant de cadascun dels HUT. Sense aquest títol no és legal fer publicitat, màrqueting, o posar a disposició de l’usuari via Internet els HUT.

-2- Es reitera l’obligació de fer constar el número d’inscripció dels allotjaments turístics en el Registre de Turisme de Catalunya en tota mena de publicitat, promoció o comercialització de serveis d’allotjament turístic i d’allotjaments turístics.

-3- Es tipifica com a infracció turística greu l’acció de fer publicitat, comercialitzar, contractar, oferir o facilitar allotjaments turístics sense fer constar el número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya o fent constar números o expressions incorrectes.

C.- Les modificacions efectuades per a donar cobertura legal a les disposicions del pròxim Reglament de Turisme són:

-1- La incorporació dels habitatges a la definició d’allotjament turístic. Els habitatges passen a ser considerats com a lloc on es poden prestar serveis turístics d’allotjament.

-2- Es possibilita la creació i regulació per via reglamentària de modalitats d’allotjament turístic, podent-ne establir les condicions i característiques per a cadascuna d’elles.

A més de les modificacions indicades en els tres blocs anteriors, cal destacar també altres tres alteracions singulars. Així, es modifica el responsable de la comissió de les infraccions relatives a les activitats d’allotjament turístic. A partir d’ara poden passar a ser responsables els propietaris, les persones que desenvolupin les activitats constitutives d’infracció, les persones que desenvolupin activitats d’allotjament turístic constitutiu d’infracció en allotjaments no turístics, els comercialitzadors de les activitats d’allotjament turístic constitutiu d’infracció, i els gestors de les activitats d’allotjament turístic constitutiu d’infracció.

De la redacció de la modificació del precepte s’entén que ho poden ser-ho tots cinc, ja que el precepte els cita a tots sense establir cap tipus de prelació, ordre, o instrucció al respecte.

La introducció com a infracció greu i molt greu, les accions d’oferir, prestar o exercir activitats o serveis turístics, o fer-ne publicitat, sense disposar del títol habilitant corresponent. Abans aquesta infracció estava cenyida als HUT i ara inclou a qualsevol activitat o servei turístic.

Per últim s’efectua una habilitació específica a l’Ajuntament de Barcelona per a crear una normativa específica diferenciada de la resta del territori de Catalunya en activitats d’allotjament turístic en habitatges.

Barcelona de tretze de maig de dos mil vint

Joaquim Sallarès

Advocat

LA INFORMACIÓN CLAVE, AL MOMENTO

Suscríbete y recibe las Novedades jurídicas
y los Comentarios legales que elaboramos periódicamente.