IMPACTO PÚBLICO

Analizamos e interpretamos
las novedades legislativas y jurisprudenciales

HOME > ACTUALIDAD > COMENTARIOS LEGALES > L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AIXECA LA SUSPENSIÓ DE LA…

L’Ajuntament de Barcelona aixeca la suspensió de la tramitació de les llicències d’obres i de les autoritzacions d’activitats

Dins del marc de les accions de desescalada que l’Administració Pública està prenent per anar aixecant les mesures restrictives imposades per la declaració de l’estat d’alarma als efectes de gestionar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona ha dictat un Decret que aixeca la suspensió dels procediments d’atorgament de llicències d’obres i autoritzacions d’activitats.

Així, l’alcaldessa de Barcelona va dictar el 19 de maig el Decret pel qual rehabilita els terminis dels procediments d’autorització o altra forma
d’intervenció per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats.

El Decret de 19 de maig, però té uns efectes limitats. Lògicament es circumscriu al municipi de Barcelona i solament té eficàcia respecte a una classe de procediments administratius: els que habiliten fer obres i iniciar activitats.

El Decret incorpora unes indicacions al respecte de la forma d’actuar del propi Ajuntament establint que es prioritzarà l’admissió, tramitació i resolució dels procediments que tinguin com a objecte títols habilitants d’obres i activitats relatius a: (1) Habitatge de protecció oficial. Edificis sencers; (2) Habitatge lliure que incorpori habitatge de protecció oficial. (3) Equipaments públics, destinats a qualsevol d’aquests usos: a. Sanitari, b. Científic, c. Docent, i d. Mercats/logística. Abastament.

Aquest Decret de 19 de maig que publica avui el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona té efectes immediats, per tant, a partir d’avui es reprèn l’activitat municipal en relació als expedients de llicències d’obres i d’activitats. Puntualitzar que també abasta a les altres tipologies d’habilitacions como són les comunicacions prèvies, les declaracions responsables, els assabentats i les autoritzacions.

Així doncs, les sol·licituds i escrits de tot tipus que es presentin des del 21 de maig per a demanar habilitacions per a fer obres i iniciar activitats o en relació a procediments d’obres i activitat ja iniciats i en tramitació, tornen a tenir tots els efectes legalment establerts.

Barcelona a 21 de maig de 2020

Joaquim Sallarès -Advocat-

LA INFORMACIÓN CLAVE, AL MOMENTO

Suscríbete y recibe las Novedades jurídicas
y los Comentarios legales que elaboramos periódicamente.