ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > PRÀCTICA INMOBILIÀRIA

PRÀCTICA INMOBILIÀRIA

El nostre equip immobiliari compta amb una àmplia experiència en les diferents àrees pròpies de l’activitat immobiliària i un coneixement profund del sector. Prestem assessorament jurídic i suport transaccional als diversos operadors del sector immobiliari i en les diferents fases de l’activitat immobiliària:

 •  Operacions de compravenda d’actius immobiliaris, via asset deals, share deals, sale & lease back, forward-purchase i forward-funding.
 • Joint ventures per a projectes immobiliaris.
 • Contractes d’arrendament, gestió, operació i, en general, contractació civil i mercantil.
 • Operacions jurídiques de modificació de finques (segregació, agrupació, divisió horitzontal, declaració d’obra).
 • Due diligence d’actius i societats, en matèria civil, mercantil, urbanística, mediambiental, fiscal i contenciosa.
 •  Finançament immobiliari.
 • Tramitació i formulació d’instruments de planejament i gestió urbanística.
 •  Gestió de llicències urbanístiques i permisos ambientals.
 •  Concessions administratives.
 • Cessions de sòl, convenis urbanístics, transferències d’aprofitament i altres operacions de naturalesa juridicoadministrativa.
 • Expropiacions.
 • Recursos en via administrativa i en via contenciosa administrativa i assessorament en procediments sancionadors.
 • Assessorament jurídic ambiental, tant preventiu com correctiu.
 • Assessorament legal continuat.

Pots descarregar-te la presentació de pràctica immobiliària

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.