ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > CONTRACTACIÓ PÚBLICA

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

  • Elaboració d’informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la contractació del sector públic. Anàlisi del nivell de subjecció i grau d’aplicació de la normativa així com d’aspectes pràctics derivats de la participació en els procediments i de les incidències en la fase d’execució dels contracte.
  • Assessorament general a empreses i particulars en la contractació amb els ens, entitats i organismes que, a l’efecte de la normativa d’aplicació, tenen la consideració d’Administració Pública així com amb la resta de poders adjudicadors.
  • Assessorament i assistència tècnica als poders adjudicadors en la redacció i confecció de la diferent documentació que integra els expedients de contractació, en funció del seu nivell de subjecció a la normativa de contractació pública i conforme als requisits, si escau exigibles, per als contractes amb càrrec a finançament europeu o estatal.
  • Preparació de recursos especials en matèria de contractació i altres recursos contra tots aquells actes recurribles segons la normativa de contractació del sector púbic així com preparació de sol·licituds de mesures provisionals.
  • Reclamacions, en concepte de principal i interessos, per les quantitats que el poders adjudicadors adeuten als contractistes.
  • Auditoria d’expedients de contractació pública.
  • Tramitació de la classificació empresarial dels contractistes davant les diferents Juntes Consultives de Contractació Pública.

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.