ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > DRET ADMINISTRATIU

DRET ADMINISTRATIU

Els professionals del despatx Tornos Advocats són especialistes en Dret Administratiu, gaudint d’una àmplia experiència en aquesta especialitat. La seva experiència s’estén en els següents àmbits:

  • Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant l’Administració General de l’Estat, Administració Autonòmica, Administració Local, entitats, organismes públics, etc.
  • Emissió d’Informes i Dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Formulació de recursos administratius.
  • Col·laboració i assessorament en la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.
  • Redacció de projectes de reglaments i ordenances.
  • Funció pública local, autonòmica i estatal (en particular, docent)
  • Tramitació i defensa de procediments sancionadors incoats per diferents administracions.

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.