ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > DRET AMBIENTAL I SEGURETAT INDUSTRIAL

DRET AMBIENTAL I SEGURETAT INDUSTRIAL

En matèria de Dret ambiental, els professionals del despatx cobreixen tots els vectors en el marc de tota normativa sectorial tant comunitària, estatal, autonòmica, com local.

En general, aquest despatx proporciona assessorament a particulars i empreses en totes les seves obligacions relacionades amb el medi ambient (aigües, residus, abocaments, atmosfera, soroll, drets d’emissió, etc.), preparant informes i analitzant la situació específica, així com la revisió del compliment d’aquestes obligacions.

És igualment objecte d’aquest despatx l’assessorament a Administracions públiques, organismes i entitats públiques, tant en la seva actuació com en l’elaboració de normativa.

En concret, treballem en les següents subàrees:

  • Serveis públics mediambientals. Proveïment d’aigua de consum humà, sanejament d’aigües residuals urbanes i clavegueram, gestió de residus urbans i les seves diferents formes i modalitats gestió, així com de finançament (tarifes, taxes, subvencions, etc).
  • Intervenció ambiental. Tramitació, concessió, control, revisió i modificació d’autoritzacions i llicències ambientals, avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals de plans i programes, així com assessorament en expedients sancionadors. Efectes de la comunicació prèvia ambiental. Assessorament a entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de control ambiental i verificadors ambientals.
  • Atmosfera i drets d’emissió. Valoració del compliment de les mesures imposades en permisos ambientals sobre límits d’emissió. Assistència en procediments administratius sobre aquesta matèria i en relació a qualsevol tipus contaminant.
  • Sorolls i olors. Resolució de conflictes per soroll o olors. Valoració del compliment de les mesures imposades en permisos ambientals sobre aquests vectors.
  • Domini públic hidràulic. Tramitació d’autoritzacions i concessions per als diferents aprofitaments del domini públic hidràulic. Assessorament de comunitats de regants i de comunitats d’usuaris d’aigües en general.
  • Gestió de residus. Assistència a productors, posseïdors, negociants, agents i gestors de residus de tot tipus, inclosos els diferents sistemes integrats de gestió. Valoració jurídica de la condició de subproducte i del residu que deixa de ser-ho.
  • Espais naturals i espècies protegides. Figures de protecció vigents, aplicació i gestió dels espais i espècies protegides. Compatibilitat entre les figures de protecció i activitats amb incidència ambiental.
  • Participació, accés a la informació i a la justícia ambiental.

Dret de la seguretat industrial

En matèria de seguretat industrial, els nostres professionals tenen una àmplia experiència en l’aplicació de totes les normatives de seguretat industrial, tant en matèria d’instal·lacions, com de productes. En aquest àmbit, prestem assistència jurídica a empreses, enginyeries i altres professionals del sector, així com a organismes de control. Així mateix, la nostra especialització en matèria de Dret ambiental reforça el nivell dels nostres serveis en seguretat industrial.

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.