ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > URBANISME

URBANISME

La vocació del nostre despatx és oferir al client un assessorament integral en una matèria que per la seva especialitat ofereix un alt grau de complexitat tècnica.

El nostre objectiu és proporcionar l’excel·lència en l’assessorament i el treball que realitzem.

La nostra sòlida experiència avala la defensa dels interessos dels nostres clients, tant Administracions Públiques, com empreses i particulars a les següents àrees jurídiques:

URBANISME

Planejament urbanístic

 • Assessorament en la redacció d’instruments de planejament urbanístic d’iniciativa pública i privada així com seguiment de la seva tramitació.
 • Formulació d’al·legacions i recursos en via administrativa a les determinacions i contingut del planejament.
 • Redacció i negociació de convenis urbanístics.
 • Direcció lletrada de la defensa dels interessos dels nostres clients davant la jurisdicció contenciosa-administrativa enfront l’aprovació d’instruments de planejament general i de desenvolupament.
 • Informes sobre l’ordenació del territori i aprofitament urbanístic
 • Redacció d’Auditories urbanístiques
 • Responsabilitat per lesió patrimonial derivada del planejament

Gestió urbanística

 • Redacció de projectes de reparcel·lació
 • Assessorament en l’execució del planejament en els diferents sistemes d’execució urbanística
 • Redacció d’Estatuts i Bases d’Actuació d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Junta de Compensació, Entitat Urbanística de Conservació, Associació Administrativa de Cooperació)
 • Constitució d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores
 • Assessorament jurídic i gestió de secretaria d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores
 • Assessorament jurídic en la negociació entre particulars i l’Administració per l’adopció d’acords entre els diferents propietaris i en el marc del procés urbanitzador.

Intervenció en l’edificació i ús del sòl:

 • Assistència jurídica en el procés d’atorgament d’autoritzacions i llicències
 • Assessorament i direcció lletrada dels processos d’impugnació d’autoritzacions i llicències.
 • Assessorament en els processos de restauració de la legalitat urbanística
 • Assessorament en procediments de disciplina urbanística i procediments sancionadors derivats d’actuacions urbanístiques.

EXPROPIACIONS

 • Assessorament en la determinació de la valoració dels béns i drets afectats en procediments expropiatoris.
 • Assessorament en els diferents procediments expropiatoris:
  1. Taxació conjunta
  2. Procediment ordinari
  3. Procediment per ministeri de la llei
  4. Procediment d’urgència.
  5. Ocupació temporal
  6. Ocupació directa
 • Intervenció en els diferents procediments davant els Jurats d’Expropiació per determinar el preu just.
 • Negociació de mutus acords expropiatoris
 • Direcció lletrada en els recursos judicials contra els acords de fixació del preu just
 • Defensa en les actuacions administratives per la via de fet
 • Impugnacions d’actuacions expropiatòries
 • Consell legal en dret de reallotjament

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.