ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

ÀREES DE PRÀCTICA

Prestem un assessorament integral en totes les disciplines del Dret administratiu, la qual cosa ens permet tractar qualsevol assumpte relacionat amb el funcionament de les administracions públiques.

DRET ADMINISTRATIU

La nostra raó de ser original és la pràctica del Dret Administratiu, especialitat de la qual aportem una àmplia experiència.

Veure àrea

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Elaborem informes i dictàmens vinculats a la contractació del sector públic. Anàlisi del nivell de subjecció i grau d'aplicació de la normativa, entre d’altres.

Veure àrea

DRET AMBIENTAL I SEGURETAT INDUSTRIAL

Cobrim tots els vectors en el marc de la normativa sectorial, tant comunitària, estatal i autonòmica, com a local.

Veure àrea

DRET DE L'ENERGIA I SECTORS REGULATS

Oferim assessorament integral en el sector energètic i en altres sectors regulats, tant en regulació sectorial com del Dret general de la competència.

Veure àrea

URBANISME

La nostra vocació és oferir al client un assessorament global en una matèria que per la seva especialitat ofereix un alt grau de complexitat tècnica.

Veure àrea

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

Assumim la direcció lletrada de procediments judicials davant jutjats i tribunals del Contenciós-Administratiu i assessorem tant a empreses i particulars com a administracions públiques.

Veure àrea

DRET TRIBUTARI

Assumim la defensa, tant d'administracions públiques com dels administrats, en els procediments en via administrativa i en seu contenciosa-administrativa relacionats amb temes tributaris.

Veure àrea

DRET FARMACÈUTIC I SANITARI

Assessorem companyies farmacèutiques, fundacions sanitàries i organismes hospitalaris en les qüestions jurídiques pròpies del sector farmacèutic que, com a entorn regulat, es caracteritza per una gran especificitat i detall.

Veure àrea

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Realitzem anàlisis i revisions de les empreses per a assegurar la seva adequació a la normativa de protecció de dades personals i duem a terme un assessorament continuat en aquesta matèria.

Veure àrea

DRET CIVIL I DRET PROCESSAL CIVIL

Realitzem un assessorament en Dret civil i Processal civil en tota classe de processos civils i mercantils, i en totes les seves instàncies i institucions.

Veure àrea

DRET MERCANTIL

Aportem alt valor afegit als nostres clients, assessorant-los en matèries complexes que requereixen d’una gran especialització com fusions i adquisicions d'empreses, contractació mercantil nacional i internacional, Dret societari, govern corporatiu i ‘joint ventures’, entre d’altres.

Veure àrea

LA INFORMACIÓ CLAU, Al MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.